REKRUTACJA

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

Stypendium Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego – rok 2019

Zasady przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce:
1. Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznawane będzie raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny...
2. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w danej szkole.
3. Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej:
a) w liceum ogólnokształcącym, średnią ocen co najmniej 5,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Zasady przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia:
1.Stypendium przyznawane będzie laureatom konkursów i olimpiad w przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, złotym medalistom mistrzostw województwa, medalistom mistrzostw Polski, Europy lub świata w przypadku osiągnięć sportowych.
2. Stypendium za wybitne osiągnięcia może otrzymać uczeń, który spełnił jeszcze jeden warunek i w klasyfikacji końcoworocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Osoby spełniające wymienione warunki do otrzymania jednego ze stypendium składają wnioski, wraz z ksero świadectwa i zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 27 września 2019 r. u pani Aliny Czarneckiej – przewodniczącej Komisji Stypendialnej. Druk wniosku i oświadczenia dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie powiatu.
Uczeń może otrzymać wyłącznie jedno ze stypendiów motywacyjnych.
Przewodnicząca Szkolnej Komisji Stypendialnej

2019-09-05
Alina Czarnecka

Do wakacji:

154 dni

Galeria zdjęć

Studniówka 2020

Galeria filmów

stat4u