REKRUTACJA

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

Aktualności

Salon Maturzystów

W dniu 22 września uczniowie trzecich klas naszego Liceum uczestniczyli w ,,SALONIE MATURZYSTÓW" organizowanym przez czasopismo ,,Perspektywy" na Politechnice Poznańskiej. Wykłady prowadzone były przez ekspertów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Maturzyści uczestniczący w wycieczce dydaktycznej mogli dowiedzieć się o najczęściej powtarzanych błędach w zadaniach na egzaminie dojrzałości. Program wydarzenia obejmował zagadnienia dotyczące matury z języka obcego, języka polskiego i matematyki oraz wybranych przez nas egzaminów na poziomie rozszerzonym. Ponadto, uczelnie z całej Polski przygotowały swoje stanowiska, przy których uczniowie mogli dowiedzieć się więcej o poszczególnych kierunkach, a także zaopatrzyć się w ulotki i informatory. Wycieczka zakończyła się wspólnym zdjęciem przed Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej.
Mamy nadzieję, że ta wycieczka ułatwi nam dokonanie świadomego wyboru uczelni wyższej.

2019-09-24
Renata Kamińska, IIIc

Salon Maturzystów w Poznaniu


W poniedziałek 23 września 2019r. klasy 3ad, 3b i 3c wraz z wychowawcami – p. A. Krzywonos, p. A. Jurczyńską, p. W. Sulewskim oraz p. A. Mirończuk-Sokołowską uczestniczyły w Salonach Maturzystów organizowanych przez Politechnikę Poznańską. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładów dotyczących procedur przebiegu egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki, chemii, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie oraz obejrzenia prezentacji ofert edukacyjnych. W holu nowoczesnego gmachu uczelni przygotowane były stoiska z ofertami szkół wyższych z różnych rejonów kraju. Uczniowie mogli porozmawiać z przedstawicielami uczelni i studentami oraz otrzymać informacje dotyczące przyszłorocznej rekrutacji na studia wyższe...

2019-09-24
A. Jurczyńska

Uwaga! Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1. Uczą się w trybie dziennym
2. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
3. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen co najmniej 4,21,
4. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej- średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto( osoby samotnie wychowujące dziecko 740,00 zł netto)
5. Złożą pełną dokumentację w szkole u pani Aliny Czarneckiej w terminie do 20 września 2019r.
Pliki do pobrania ze strony : LINK

przewodnicząca Szkolnej Komisji Stypendialnej

2019-09-05
Alina Czarnecka

Stypendium Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego – rok 2019

Zasady przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce:
1. Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznawane będzie raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny...
2. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w danej szkole.
3. Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej:
a) w liceum ogólnokształcącym, średnią ocen co najmniej 5,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Zasady przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia:
1.Stypendium przyznawane będzie laureatom ....
Przewodnicząca Szkolnej Komisji Stypendialnej

2019-09-05
Alina Czarnecka

Nowy wyjątkowy rok szkolny 2019/2020

80 lat temu były takie wrześniowe dni…… teraz są takie wrześniowe dni…..

Dnia 2 września uczniowie oraz nauczyciele rozpoczęli rok szkolny 2019/2020. Pani Dyrektor Renata Grzyśnik powitała wszystkich bardzo serdecznie, udzielając cennych wskazówek i motywując młodzież do ciężkiej pracy. W szkolnych progach powitaliśmy dzisiaj 161 nowych uczniów klas pierwszych oraz nowych nauczycieli. Akademię otwierającą nowy rok szkolny przygotowała...

2019-09-03
W. Goleniowska 2c

Plan lekcji 2019/2020

Plan lekcji obowiązuje od 1 września 2019r.
Zobacz

2019-08-30
LO

Komunikat

Uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego 2019/2020
w Liceum Ogólnokształcącym
im. St. Staszica w Trzciance,
odbędzie się 02 września 2019r. o godz. 9.00
w Hali Sportowo-Widowiskowej przy liceum.

2019-08-27
LO

Do wakacji:

217 dni

Galeria filmów

stat4u