REKRUTACJA

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance przekazuje Państwu informacje na temat przetwarzania danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Trzciance, jak również informuje o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance, e-mail: liceumtrzcianka@gmail.com

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej placówki na podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).

7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do wakacji:

Trwają wakacje

Galeria filmów

stat4u