Logo LO w Trzciance
Powróć do: INFORMACJE

OPIEKA ZDROWOTNA

Opieka zdrowotna nad uczniami jest świadczona na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem a osobami uprawnionymi do jej sprawowania lub ze świadczeniodawcami, u których te osoby są zatrudnione lub wykonują zawód pielęgniarki lub lekarza. Profilaktyczna opieka zdrowotna może być sprawowana w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku takiego gabinetu w szkole - w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast opieka stomatologiczna może być sprawowana w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, poza szkołą albo dentobusie, prowadzonymi przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla uczniów LO w roku szkolnym 2023/2024 jest higienistka szkolna – p. Barbara Pałaszewska, w gabinecie zlokalizowanym w szkole w następujących terminach:

  • wtorek w godz. 11:15 – 15:15
  • piątek w godz. 8:00 – 14:00

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy, tj. higienistce szkolnej wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole

Ustawa o pomocy zdrowotnej określa zasady sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, która jest realizowana przez higienistkę szkolną (wymagana zgoda rodziców lub pełnoletnich uczniów). W tym przypadku, w celu zapewnienia właściwej opieki konieczna jest współpraca pielęgniarki z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem, który dostosowany jest do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole. Dopuszczona została możliwość podawania leków i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za ich pisemną zgodą. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych tych uczniów.