Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Ważne Informacje

RODO

„Od dnia 25 marca 2020r. korzystamy z pakietu Microsoft Office 365 dla szkół. W związku z tym, aby prowadzić edukację zdalną, dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma siedzibę dostawca oprogramowania (Microsoft Corporation). Dostawca przystąpił do programu „Tarcza Prywatności UE-USA”, który na podstawie decyzji Komisji UE legalizuje transfer danych do USA.”

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl

 

PEŁNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem zbieranych danych jest Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Trzciance
 • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: korzuch@infoic.pl
 • celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • nagrania będą przechowywane przez 3 miesiące, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
 • zbieranie danych jest obowiązkiem ustawowym administratora i przebywanie w terenie monitorowanym związane będzie z rejestracją wizerunku;
 • osobie, której obraz został zarejestrowany przysługuje prawo dostępu do danych oraz do ich ograniczenia;
 • osobie, której obraz został zarejestrowany przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie narusza jej prawa lub RODO;
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

 

Regulamin
stosowania monitoringu wizyjnego
w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Trzciance

§ 1 Definicje

W niniejszym regulaminie:

1)        „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2)        „PrOśw” oznacza ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996);

3)        „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt. 1 RODO);

4)        „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt. 2 RODO);

5)        „administrator” oznacza placówkę oświatową reprezentowaną przez dyrektora;

6)        „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora (art. 4 pkt. 8 RODO);

7)        „monitoring” oznacza szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkołylub terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (art. 108a ust. 1 PrOśw).

§ 2 Podstawy prawne

1)      Podstawą prawną funkcjonowania monitoringu jest art. 108a PrOśw.

2)      Sposób przetwarzania danych określa RODO, w szczególności przepis art. 32.

§ 3 Zakres systemu monitoringu

1)      Teren monitorowany obejmuje:

 • wejścia do szkoły,
 • teren wokół budynku szkoły,
 • boiskowielofunkcyjne szkoły,
 • siłownię zewnętrzną,
 • korytarzeszkoły.

2)      Teren monitorowany nie może obejmować pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i przebieralni.

3)      Administrator może tymczasowo rozszerzyć monitoring na pomieszczenia wskazane w pkt 2, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia lub osób i jednocześnie nie naruszy godności oraz dóbr osobistych osób objętych monitoringiem.

4)      System monitoringu składa się z następującej ilości sprzętu:

 1. 7 kamer zewnętrznych,
 2. 9 kamer wewnętrznych,
 3. 1 monitora, który pozwala na podgląd obrazu,
 4. rejestratora obrazu wraz z twardym dyskiem.

§ 4 Obowiązki administratora

Dyrektor placówki:

1)      konsultuje wdrożenie monitoringu z radą pedagogiczną, radą rodziców isamorządem uczniowskim (art. 108a ust. 1 PrOśw) i dokumentuje te uzgodnienia w protokołach z posiedzeń tych rad i samorządu;

2)      po konsultacjach uzgadnia wdrożenie monitoringu z organem prowadzącym (art. 108a ust. 1 PrOśw) według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do regulaminu;

3)      informuje uczniów i pracowników o wprowadzeniu monitoringu nie później niż 14 dni przed jego uruchomieniem w sposób zwyczajowo przyjęty;

4)      informuje pisemnie każdego pracownika przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków o stosowanym monitoringu według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do regulaminu;

5)      oznacza pomieszczenia i teren monitorowany stosownymi znakami graficznymi według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 3 do regulaminu;

6)      zamieszcza przed wejściem klauzulę informacyjną według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 4do regulaminu;

7)      odpowiada za właściwy dobór środków technicznych i organizacyjnych mających zabezpieczyć nagrania i uzgadnia je z organem prowadzącym szkołę (art. 108a ust. 9 PrOśw);

8)      odpowiada za przeglądy techniczne monitoringu;

9)      odpowiada za okresowe badanie czy monitoring przynosi zamierzone skutki i nie narusza praw osób obserwowanych, przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 5 Ochrona danych oraz praw pracowników, uczniów oraz osób objętych monitoringiem

1)      Nagrania z monitoringu muszą być zabezpieczone zgodnie z wymogami RODO oraz art. 108a PrOśw.

2)      Monitoring nie może służyć za środek nadzoru nad jakością pracy.

3)      Monitoring nie może naruszać godności i dóbr osobistych pracowników i uczniów.

4)      Pracownicy mają prawo do bycia poinformowanymi o zakresie i celu monitorowania.

5)      Osoby objęte monitoringiem mogą realizować prawa przysługujące im na mocy RODO w stosunku do administratora.

§ 6 Oznakowanie budynku i klauzula informacyjna

1)      W miejscach objętych zasięgiem monitoringu widnieje symbol graficzny informujący o monitorowaniu.

2)      Przy wejściu do szkoły zamieszczona jest klauzula informacyjną, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.

3)      Pełna treść klauzuli informacyjnej określona w załączniku nr 5 do regulaminu, dostępna jest w sekretariacie.

§ 7 Dostęp do nagrań i retencja danych

1)      Do nagrań monitoringu mają dostęp:

 1. dyrektor oraz osoby upoważnione do obsługi monitoringu;
 2. podmioty przetwarzające, uprawnione do tego w drodze umowy powierzenia, zwłaszcza podmioty realizujące w placówce ochronę mienia i osób;
 3. organy uprawnione przepisami prawa;
 4. osoby objęte monitoringiem w ramach realizacji swoich praw przysługujących im na mocy RODO oraz art. 108a PrOśw.

2)      Nagrania z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

3)      Administrator ma prawo zabezpieczyć nagrania na dłuższy okres, jeśli słusznie podejrzewa, że zarejestrowane zdarzenie ma istotny wpływ na dochodzenie roszczeń przez osoby poszkodowane, zwłaszcza jeśli chodzi o przypadki naruszenia bezpieczeństwa lub mienia osób.

4)      Administrator nie może udostępnić nagrań w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż materiał nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów.

§ 8 Postanowienia końcowe

Regulamin monitoringu w placówce obowiązuje od dnia 29.10.2018r. do odwołania.

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

 

 


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.