Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

PROCEDURY NA CZAS EPIDEMII

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII

COVID-19

NA TERENIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO

IM. ST. STASZICA W TRZCIANCE

obowiązujące od 1 września 2021 r.

 

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493, z późn. zm)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 ( Dz. U z 2021r. poz. 1343).

4. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389).

5. Wytyczne epidemiologiczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obwiązujące od 1 września 2021 roku.

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1.      Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Trzciance wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2.      Zajęcia odbywają się wg ustalonego przez Dyrektora harmonogramu (planu lekcji).

3.      Do szkoły nie mogą wchodzić osoby (pracownicy, uczniowie), które:

 • są chore, oraz gdy ich domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji,
 •  mają objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych oraz takie jak; stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, duszności lub kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, ogólne zmęczenie, brak smaku i węchu.

4.      Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły oraz instrukcją użycia środka dezynfekującego), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Ponadto, bezdotykowe dozowniki z płynem dezynfekującym znajdują się na każdym piętrze, w okolicach toalet, w pokoju nauczycielskim, obok sekretariatu, w łączniku szkoły z halą sportową.

5.      Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

 • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

6.      Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

7.      W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

8.      W szkole podczas lekcji nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Zakrywanie ust i nosa rekomenduje się podczas przebywania w częściach wspólnych – na korytarzach, podczas przerw międzylekcyjnych, w związku z ograniczonymi możliwościami zachowania bezpiecznego dystansu.

9.      Uczniowie i pracownicy do mycia rąk używają mydła w płynie i wody, zaleca się częte mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły).

10.  Sale, w których odbywają się zajęcia są systematycznie porządkowane i dezynfekowane oraz wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

11.  Nauczyciele usuwają z sal lekcyjnych, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

12.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

13.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

14.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

15.  Należy unikać wyjść grupowych do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

16.  Uczniowie podczas zajęć nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

17.  Zasady korzystania z biblioteki szkolnej, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów znajduje się przy wejściu do biblioteki.

18.  Wybór formy kształcenia (kształcenie stacjonarne, hybrydowe lub zdalne) może być modyfikowany zależnie od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. Zawieszenie zajęć stacjonarnych może nastąpić po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 2

Nauczyciele

1.      Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze w szkole.

2.      Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy przyjętej przez dyrektora szkoły.

3.      Podstawowa forma pracy z  uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

4.      Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

5.      Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia  uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.

6.      Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

7.      Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę  na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

8.      W razie wystąpienia niepokojących objawów u ucznia nauczyciel ma obowiązek wdrożyć procedurę z paragrafu 5.

§ 3

Rodzice

1.      Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

2.      Nie można puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

3.      Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.

4.      Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.

5.      Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

6.      Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

7.      Dziecko powinno korzystać tylko ze swoich przyborów szkolnych

§ 4

Pracownicy szkoły

1.      Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.

2.      Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki.

3.      Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.

4.      Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

5.      Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do oznaczonego pojemnika - kosza wyposażonego w worek.

6.      Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

7.      Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: fartuchy, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

8.      Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

9.      Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:

 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • wietrzenia korytarzy,
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet.

10.  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów

11.  Do obowiązków personelu obsługi należy także:

 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły, na korytarzach oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja.

12.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl.

§ 5

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 1.  Procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Trzciance.
 2. Procedura dotyczy także uczniów, absolwentów, rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły.
 3. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.
 4. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:
 • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C);
 • objawy przeziębieniowe;
 • gorączka;
 • kaszel;
 • duszności lub kłopoty z oddychaniem;
 • bóle mięśni, ogólne zmęczenie 

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

5. O wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt 4, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w szkole formie komunikacji.

6. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji (wydzielone miejsce w gabinecie higienistki szkolnej ), wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

8. W sytuacji opisanej w pkt 7, pracownik powinien skontaktować się telefonicznie  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  W stosunku do pracowników, o których mowa w pkt 7, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

10. Zadania określone w pkt 9, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

11. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

12. W stosunku do osób, które miały kontakt  z pracownikiem podejrzanym o zakażenie dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

13. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich nauczycielami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

14. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica, opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

15. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji (gabinet higienistki szkolnej), wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

 16. Odizolowany niepełnoletni uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.

17. W sytuacji opisanej w pkt 15, rodzic wraz z uczniem powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno - epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

18. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi uczeń  miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).

19. Zadania określone w pkt 18, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

20. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i  pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie.

21. Dyrektor podejmuje dalsze działania po uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

22. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia ucznia koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno - epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych  z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

23. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora szkoły, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

24. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, a także w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażeniem koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.

25. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w pkt 24, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.

 

 

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.