Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 

Procedura organizowania i udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Trzciance

z dnia 21.01.2021r.

 

§ 1.

  1.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu na jego  indywidualne potrzeby  edukacyjne, wynikające w szczególności:

1)      z niepełnosprawności,

2)      z niedostosowania społecznego,

3)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4)      z zaburzeń zachowania emocji,

5)      ze szczególnych uzdolnień,

6)      ze specyficznych trudności w uczeniu się,

7)      z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

8)      z przewlekłej choroby,

9)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

10)  z niepowodzeń edukacyjnych,

11)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

12)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  za granicą (powrót zza granicy, zmiana szkoły).

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)  rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi  na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

b) szczególnych uzdolnień,

3) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami;

4) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

5) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

6) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów  w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

7) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

8) ocena efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia;

9) planowanie dalszych działań;

10) dbałość o własny rozwój: aktywny udział w szkoleniach, warsztatach, kursach dotyczących udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zaangażowanie            w prowadzenie zajęć, organizowanie ciekawych zajęć;

11) systematyczne diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów i wdrażanie do procesu edukacyjnego wniosków z diagnoz;

12) zbieranie od rodziców informacji zwrotnych (opinii) na temat jakości prowadzonych zajęć;

13) stosowanie metod aktywizujących;

14) doskonalenie systemu motywacyjnego dla uczniów;

15) budowanie poczucia własnej wartości u uczniów;

16) kształtowanie umiejętności współpracy w grupie (nie dotyczy zajęć indywidualnych);

17) rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych;

18) wdrażanie zadań problemowych;

19) dokonywanie autoewaluacji;

20) propagowanie poprzez stronę internetową Szkoły, gazetki ścienne, gazetkę internetową swoich działań prowadzonych w zakresie organizowanych zajęć.

4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem.

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest udzielana przede wszystkim podczas bieżącej pracy z uczniem.

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

7. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

 

A.  Tryb postępowania w przypadku objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

§ 2.

 

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na pisemny wniosek (załącznik nr 1):

a)      ucznia,

b)      rodziców ucznia,

c)      nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego z uczniem zajęcia,

d)     poradni psychologiczno-pedagogicznej,

e)      pracownika socjalnego,

f)       asystenta rodziny,

g)      kuratora sądowego.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1)      ucznia;

2)      rodziców ucznia;

3)      dyrektora szkoły;

4)      nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem;

5)      pielęgniarki/higienistki szkolnej;

6)      poradni;

7)      asystenta edukacji romskiej;

8)      pomocy nauczyciela;

9)      asystenta nauczyciela lub pomocy nauczyciela;

10)  pracownika socjalnego;

11)  asystenta rodziny;

12)  kuratora sądowego;

13)  organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3. Potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną rodzic, nauczyciel, wychowawca, specjalista, itd. zgłasza Dyrektorowi Szkoły przez złożenie w sekretariacie wniosku (załącznik nr 1).

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Rodzic, jeżeli nie wyraża zgody na organizowanie w Szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemny wniosek w tej sprawie (załącznik nr 2).

6. Nauczyciel, specjalista, wychowawca lub Dyrektor Szkoły po stwierdzeniu, że ucznia należy objąć pomocą psychologiczno - pedagogiczną może zorganizować spotkanie zespołu nauczycieli uczących ucznia oraz specjalistów (załącznik nr 5).

7. Dyrektor Szkoły wyznacza osobę, która będzie koordynatorem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, najczęściej jest to wychowawca klasy.

8. Koordynator koordynuje spotkanie ww. zespołu (punkt 6) oraz udzielanie dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

9. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, specjalistę,  wychowawcę, rodzica lub Dyrektora Szkoły, że uczeń powinien być objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną wychowawca razem ze specjalistami zatrudnionymi w szkole i wszystkimi nauczycielami uczącymi ucznia, w terminie – niezwłocznie, dokonuje wstępnej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (załącznik nr 3), ustala sposób dostosowania wymagań edukacyjnych (załącznik nr 4) oraz ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin (załącznik nr 8).

10. Ze wstępną oceną poziomu funkcjonowania ucznia zapoznają się wszyscy nauczyciele pracujący z uczniem, a w swojej bieżącej pracy uwzględniają wskazówki do pracy zapisane w tym dokumencie - głównie dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych.

11. Pedagog w oparciu o ewidencję prowadzoną przez wychowawców prowadzi ewidencję wszystkich uczniów w Szkole, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna (załącznik nr 13).

12. Wychowawca, w formie pisemnej informuje rodzica o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną (załącznik nr 8) oraz o ewentualnych zaplanowanych formach pomocy takich jak:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia;

2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, z terapii pedagogicznej;

4) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się;

5) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;

6) zajęcia o charakterze terapeutycznym;

7) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

8) porad o konsultacji;

9) warsztatów i szkoleń.

13. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania i przebieg udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

14. Koordynator odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji ucznia.

15. Osoby odpowiedzialne za poprawność merytoryczną opracowanej wstępnej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, to osoby sporządzające załącznik nr 3.

16. Osobą odpowiedzialną za efekty  udzielanej pomocy psychologiczno  –  pedagogicznej
są osoby udzielające pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

17. Nauczyciele/specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z danego oddziału, jakość zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców i uczniów.

18. Nauczyciele (członkowie zespołu) udzielający pomocy psychologiczno-pedagogiczne na koniec okresu udzielania pomocy przygotowują ocenę efektywności udzielanej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia (załącznik nr 6).

 

 B.    Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

§ 4.

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub specjalistyczną jest udzielana po złożeniu wniosku (załącznik nr 1).

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Jeżeli rodzic ucznia nie wyraża zgody na organizowanie przez Szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie (załącznik nr 2).

4. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica orzeczenia, Dyrektor Szkoły zwołuje posiedzenie zespołu składającego się z nauczycieli uczących ucznia oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, np.: pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, logopedy, terapeuty pedagogicznego (załącznik nr 5).

5. Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela lub specjalistę prowadzącego zajęcia z uczniem na koordynatora zespołu odpowiedzialnego za opracowanie IPET (w przypadku gdy koordynatorem nie jest wychowawca oddziału do którego uczęszcza uczeń).

6. Koordynator  koordynuje spotkanie ww. zespołu (punkt 4) oraz udzielanie dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

7. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica orzeczenia zespół, o którym mowa w punkcie 4 opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną (załącznik nr 11).

8. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia uwzględnia w szczególności:

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela;

3) Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym,

9. Zespół, o którym mowa w punkcie 4, w terminie 30 dni od złożenia w Szkole orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET - załącznik nr 10).

10. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, po opracowaniu IPET- u jest dokonywania co najmniej 2 razy w roku uwzględniając ocenę efektywności wdrażanego indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, w każdym jego elemencie (załącznik nr 12).

11. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami, zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. W pracach nad opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia/dziecka oraz indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, za każdym razem, uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący oraz specjaliści.

13. Spotkania zespołu, o którym mowa w punkcie 4, mogą być organizowane z inicjatywy każdego członka zespołu, rodziców lub Dyrektora.

14. Za ustalanie terminów spotkań oraz powiadomienie osób biorących udział w spotkaniach, w tym rodziców ucznia, każdorazowo jest odpowiedzialny wychowawca oddziału.

15. O spotkaniach wychowawca w ustaleniu z Dyrektorem Szkoły informuje przez
e-dziennik w terminie – na dwa tygodnie przed spotkaniem.

16. Osoby biorące udział w spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli specjalistów pracujących z uczniem lub innych osób.

17. O terminach spotkań zespołu w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w celu opracowania IPET – u lub jego modyfikacji, za każdym razem jest informowany, przez wychowawcę na piśmie lub poprzez e-dziennik, rodzic, który ma prawo wziąć udział w spotkaniach zespołu.

18. W spotkaniach zespołu może uczestniczyć osoba zaproszona przez Szkołę, np. pracownik z poradni lub przez rodzica, np. lekarz (osoba uprawniona, z racji posiadanych kwalifikacji, do współpracy w związku z organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej).

19. Koordynator udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji ucznia/dziecka.

20. Rodzice ucznia otrzymuje kopię:

1) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

2) indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.

21. IPET opracowuje się według załącznika nr 10.

22. IPET powstaje w dwóch egzemplarzach: jeden dla Szkoły, jeden dla rodzica.

23. IPET jest odbierany przez rodzica osobiście, po pisemnym potwierdzeniu odbioru.

24. Po powstaniu IPET – u, rodzic, od Dyrektora Szkoły, za pośrednictwem wychowawcy, otrzymuje pisemną informację o formach udzielanej pomocy (załącznik nr 8).

25. Zespół opracowuje IPET na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

26. Zespół opracowuje IPET w terminie:

a) do 30 września danego roku szkolnego, w którym uczeń/dziecko rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w Szkole lub

b) 30 dni od dnia złożenia w Szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

27. Osobami odpowiedzialnymi za efekty  udzielanej pomocy psychologiczno  –  pedagogicznej są osoby udzielające tej pomocy – bezpośrednio pracujące z uczniem.

28. Osoby odpowiedzialne za poprawność merytoryczną opracowanej wstępnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia/dziecka, to osoby opracowujące tę ocenę.

29. Osoby odpowiedzialne za poprawność merytoryczną opracowanego IPET–u, to osoby opracowujące IPET.

30. Nauczyciele/specjaliści monitorują, w ustalony przez siebie sposób, przebieg realizacji udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jakość zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, rewalidacyjnych poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców i uczniów .

C.  Zasady udzielania wsparcia rodzicom i nauczycielom

  1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
  2. Pomoc rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych, a jej udzielanie należy do obowiązków specjalistów zatrudnionych w szkole.
  3. Wsparcie dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewnia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
  4. Zadania pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego, logopedy i psychologa określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej    w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  5. Do obowiązków dyrektora należy organizowanie wspomagania szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegająca na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę, jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Sposób pracy zespołu oraz zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1309).

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik 1

Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Załącznik 2

Wniosek o rezygnację z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Załącznik 3

Wstępna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

Załącznik 4

Arkusz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Załącznik 5

Powołanie zespołu udzielającego wsparcia

Załącznik 6

Ocena efektywności udzielonej pomocy

Załącznik 7

Oświadczenie o zapoznaniu się z opinią

Załącznik 8

Informacja dla rodziców w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczn0-pedagogiczną

Załącznik 9

Oświadczenia nauczyciela

Załącznik 10

Arkusz IPET

Załącznik 11

Arkusz WOFU

Załącznik 12

Arkusz WOFU – analiza skuteczności i efektywności udzielanej pomocy

Załącznik 13

Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.